Udbud af ledende landinspektørydelser

Kommissarius ved både Statens Ekspropriationer i Jylland og på Øerne kan oplyse, at udbud vedrørende ledende landinspektørydelser er offentliggjort på følgende hjemmeside:
Services – 281310-2021 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)
Afgivelse af tilbud sker via det elektroniske udbudssystem. Det bemærkes, at Kommissarius (både i Jylland og på Øerne) efter en konkret vurdering har besluttet ikke at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det er kommissarius vurdering, at rammeaftalen henset til ydelsernes indhold og karakter ikke egner sig til en social klausul om uddannelses-og praktikaftaler


Vedrørende afholdelse af ekspropriationskommissionens forretninger under Covid-19:

Det bemærkes, at alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19 naturligvis iagttages i forbindelse med ekspropriationskommissionens forretninger.


Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne er en lille selvstændig og uafhængig institution under Transportministeriet.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne omtales i daglig tale, Kommissariatet. Kommissariatet varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Lovgrundlaget for kommissariatets virksomhed er lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven eller statsekspropriationsloven).

Opgaverne omfatter ekspropriationer for statslige eller koncessionerede selskaber på Øerne (Kommuner øst for Lillebælt) efter anmodning fra Transportministeriet.
Der kan være tale om totalekspropriation, delekspropriation eller ikke permanente indgreb såsom ekspropriation af midlertidigt arbejdsareal. Endvidere kommer der pålæg af servitutter samt sager på et naboretlig grundlag.

Kommissarius er formand for den nedsatte ekspropriationskommission, og leder Kommissariatets arbejde på Øernes område.

Kommissariatet varetager sekretariatsfunktioner såsom forberedelse, gennemførelse og efterbehandling som følge af ekspropriationskommissionens forretninger. Dette indebærer forberedelse af forretninger, indvarslinger til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, udfærdigelse af besigtigelses- og ekspropriationsprotokoller, erstatningsforslag og kendelser, som besluttes i samarbejde med ekspropriationskommissionerne.