Sagkyndig bistand

Hvad er godtgørelse for sagkyndig bistand?

Godtgørelse til sagkyndig bistand er en økonomisk kompensation, som kan tildeles dig, hvis du har haft udgifter til en person, som bistår eller repræsentere dig under sagens behandling. Det kan være en advokat, en landbrugskonsulent eller lignende.

Hvornår kan du få tildelt sagkyndig bistand?

Hvis en ejer eller anden berørt har haft udgift til sagkyndig bistand, i forbindelse med sagens behandling, kan kommissionen fastsætte en passende godtgørelse, hvis bistanden skønnes at have været nødvendig. Godtgørelsen fastsættes ikke efter regning men ud fra, hvad kommissionen finder passende. Kommissionen kan i særlige tilfælde anmode ejeren om at se en regning for den sagkyndige bistand. 

Hvorfor skal du anvende sagkyndig bistand?

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt og/eller behageligt at få hjælp/støtte af en sagkyndig. Det gør sig især gældende i de mere komplicerede sager, og I de tilfælde, hvor ejeren føler sig usikker på det indgreb, som anlægsmyndigheden skal udføre på ejendommen. Det kan i de tilfælde virke overvældende for ejeren eller den berørte at skulle præsentere sine argumenter over for anlægsmyndigheden og kommissionen.

Kan man få tildelt sagkyndig bistand, efter kommissionen har besøgt ejendommen?

Kommissionen behandler som udgangspunkt spørgsmålet om sagkyndig bistand på forretningen. Det vil derfor kun være i helt særlige tilfælde, at kommissionen vil tildele godtgørelse for sagkyndig bistand i forlængelse af en besigtigelse- eller ekspropriationsforretning.

Får man højere erstatning, når man anvender sagkyndig bistand?

Erstatningens størrelse er uafhængig af, om der anvendes sagkyndig bistand eller ikke. Kommissionen forholder sig til projektet og parternes argumenter. Herefter tildeler kommissionen den fulde erstatning for indgrebet.