Ekspropriationsforretning

Hvad er en ekspropriationsforretning?

En ekspropriationsforretning er et møde mellem anlægsmyndigheden, lodsejeren, evt. lodsejerens repræsentant, evt. brugere af ejendommen og Ekspropriationskommissionen. Lodsejere og evt. kendte brugere af ejendommen bliver indkaldt til ekspropriationsforretningen mindst 4 uger før mødet.

På mødet fastsætter kommissionen betingelserne, herunder en evt. erstatning, for at anlægsmyndigheden erhverver ejendomsretten, pålægger indskrænkninger i ejerens råderet eller foretager begrænsninger i ejerens eller brugerens rettigheder.

Hvem deltager i en ekspropriationsforretning?

Ved en ekspropriationsforretning indkaldes den/de berørte lodsejere og evt. brugere af ejendommen (eksempelvis lejere), anlægsmyndigheden, en repræsentant for kommunen og fem kommissionsmedlemmer. Endvidere deltager en landinspektør og en juridisk sekretær.

En lodsejer eller bruger kan vælge at lade sig repræsentere af en anden. I det tilfælde skal man huske at udfylde et fuldmagt. En lodsejer eller bruger kan også medbringe sagkyndig bistand til mødet.

Hvem er ekspropriationskommissionen?

Ekspropriationskommissionen er den myndighed, der træffer beslutning om ekspropriation. Kommissionen er en selvstændig og uafhængig instans under Transportministeriet, hvis medlemmer ikke er undergivet instrukser om den enkelte sags afgørelse.

Kommissionen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden er jurist (kommissarius). Formanden, som er ansat ved Statens Ekspropriationer på Øerne, udtager 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en fælleskommunal liste. Desuden deltager en repræsentant for den pågældende kommune. Repræsentanten er uden stemmeret ved ekspropriationskommissionens møder.

Kommissionen bistås af en sagkyndig landinspektør også kaldet ”den ledende landinspektør” og en juridisk sekretær.

Kommissionen vil ofte bestå af de samme personer, som deltog på en besigtigelsesforretning.

Er ekspropriationskommissionen uafhængig af anlægsmyndigheden?

Ekspropriationskommissionen er den myndighed, der træffer beslutning om ekspropriation. Kommissionen er en selvstændig og uafhængig instans under Transportministeriet, hvis medlemmer ikke er undergivet instrukser om den enkelte sags afgørelse.

Kommissionen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden er jurist (kommissarius). Formanden, som er ansat ved Statens Ekspropriationer på Øerne, udtager 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en fælleskommunal liste. Desuden deltager en repræsentant for kommunen. Repræsentanten er uden stemmeret ved ekspropriationskommissionens møder.

Kommissionen bistås af en sagkyndig landinspektør også kaldet ”den ledende landinspektør” og en juridisk sekretær.

Kommissionen vil ofte bestå af de samme personer, som deltog på en besigtigelsesforretning.

Skal berørte lodsejere og brugere deltage i en ekspropriationsforretning?

Kommissarius opfordrer berørte lodsejere og brugere til at deltage, men deltagelse er ikke er krav ved en ekspropriationsforretning. Kommissionen vil under alle omstændigheder besigtige og fastsætte betingelserne, herunder en evt. erstatning, for at anlægsmyndigheden erhverver ejendomsretten, pålægger indskrænkninger i ejerens råderet eller foretager begrænsninger i ejerens eller brugerens rettigheder.

Hvis berørte lodsejere og brugere ikke ønsker at deltage fysisk i mødet med ekspropriationskommissionen, er der mulighed for at skrive eventuelle bemærkninger til kommissariatet på komoe@komoe.dk eller ringe på tlf. 33 92 72 30.

Hvad sker der på en ekspropriationsforretning?

En ekspropriationsforretning starter altid med, at formanden for kommissionen byder velkommen og præsenterer de fremmødte fra kommissionen. Herefter overtager anlægsmyndigheden ordet og gennemgår indgrebene på ejendommen. Undervejs har både lodsejere, brugere og kommissionsmedlemmer mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Kommissionen besigtiger herefter ejendommen, hvis det er nødvendigt. Lodsejere og brugere har mulighed for at påpege forhold, som efter deres opfattelse er vigtige for kommissionens fastsættelse af betingelserne for, at anlægsmyndigheden erhverver ejendomsretten, pålægger indskrænkninger i ejerens råderet eller foretager begrænsninger i ejerens eller brugerens rettigheder.

Efter besigtigelsen af ejendommen vil kommissionen ofte trække sig tilbage og diskutere en evt. erstatning for indgrebet. Kommissionen vil herefter i de fleste tilfælde fremlægge et erstatningsforslag over for ejeren/brugeren, som på denne baggrund har tre valgmuligheder. Valgmulighederne kan du læse om under ”Hvordan kan jeg forholde mig til kommissionen afgørelse”. I særlige tilfælde kan kommissionen beslutte, at se flere ejendomme i en sammenhæng for at kunne vurdere indgrebet eller det er nødvendigt for kommissionen at foretage yderligere undersøgelser. I disse tilfælde vil ejeren få tilsendt et skriftligt erstatningsforslag med kommissionens afgørelse fra kommissarius. 

Hvorfor er der opsat flag, og må jeg fjerne dem igen?

Anlægsmyndigheden vil ofte inden ekspropriationsforretningen foretage afsætning af projektet med flag, så ekspropriationskommissionen og ejerne mv. lettere kan forholde sig til projektet. Anlægsmyndigheden skal derfor i forbindelse med opsætning af flagene have adgang til din ejendom. Flagene kan have forskellige farver. Ofte vil en centerlinje afmærkes med hvide flag, midlertidige arbejdsarealer med grønne flag, mens permanent arealerhvervelse afmærkes med røde flag. Flagenes farver og deres betydning kan du altid læse mere specifikt om i besigtigelsesmaterialet mv.  Anlægsmyndigheden fjerner hurtigst muligt flagene igen efter ekspropriationsforretningen. Hvis flagene står til gene, må du dog også gerne selv fjerne flagene. 

Hvordan udregnes en evt. erstatning?

Erstatningsfastsættelse sker på baggrund af en konkret vurdering, hvor kommissionen forholder sig til den specifikke ejendom. Kommissionen vurderer alle indgreb på ejendommen og fastsætter herefter en samlet erstatning. I nogle tilfælde tager kommissionen udgangspunkt i nogle på forhånd fastsatte takster for at sikre, at alle lodsejere, i et område eller vedrørende det samme anlæg, behandles ens. Taksterne fastsættes af kommissionen på baggrund af erfaring fra lignende anlæg.

Gives der godtgørelse for sagkyndig bistand?

Hvis du har haft udgifter til sagkyndig bistand (en advokat, konsulent eller lignende), i forbindelse med sagens behandling, kan kommissionen fastsætte en passende godtgørelse, hvis bistanden skønnes at have været nødvendig. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af, hvor meget den sagkyndige har bidraget med under besigtigelsen og ekspropriationsforretningen. Der er tale om en konkret vurdering fra kommissionens side, og der betales således ikke ”efter regning”.

Hvordan kan jeg forholde mig til kommissionens erstatningsforslag?

Du kan forholde dig til kommissionens afgørelse på tre forskellige måder. Du kan:

  • acceptere erstatningsforslaget
  • afvise erstatningsforslaget (anmodning om kendelse)
  • anmode om betænkningstid (skriftligt erstatningsforslag fremsendes)

acceptere erstatningsforslaget

Hvis du accepterer erstatningsforslaget, vil erstatningen senest blive udbetalt på den dato, som blev oplyst på ekspropriationsforretningen. Erstatningen vil som udgangspunkt blive indsat på din Nemkonto eller den konto, som du oplyste til kommissionen på forretningen.

afvise erstatningsforslaget (kendelse)

Hvis du med sikkerhed ved, at du ikke ønsker at acceptere erstatningsforslaget, kan du bede om en kendelse på forretningsdagen. En kendelse er en skriftlig afgørelse, som indeholder kommissionens begrundelse for erstatningsfastsættelsen med stillingtagen til lodsejerens/brugerens påberåbte omstændigheder samt erstatningsforslaget. Anlægsmyndigheden kan også anmode om en kendelse.

En kendelse kan efterprøves af ekspropriationskommissionens overinstans taksationskommissionen. Anmodning om efterprøvelse af kendelsen skal være skriftlig og sendes til kommissarius, således at den er kommissarius i hænde senest 4 uger efter, at udskrift af kendelsen er tilsendt dig. Det koster ikke noget at få efterprøvet en kendelse, men man skal være opmærksom på, at taksationskommissionen selv fastsætter en erstatning, og at deres afgørelse er bindende. Erstatningen kan derfor både sættes op, fastsættes til det samme eller sættes ned. Taksationskommissionens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Anmode om betænkningstid (skriftligt erstatningsforslag)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker at acceptere eller afvise erstatningsforslaget, kan du anmode om betænkningstid. Kommissarius vil i det tilfælde sende et skriftligt erstatningsforslag. Også anlægsmyndigheden kan anmode om et skriftligt erstatningsforslag. Forslaget er enslydende med det erstatningsforslag, som er fremlagt på forretningen. Ejeren eller brugeren har fra afgivelsen af det skriftlige erstatningsforslag 14 dage til af acceptere erstatningsforslaget. De 14 dage regnes fra den dag, hvor kommissarius har sendt erstatningsforslaget.

Hvis erstatningsforslaget accepteres, udbetales erstatningen inden den dato, som fremgår af erstatningsforslaget til din Nemkonto eller den konto, som du oplyste til kommissionen på forretningen.

Hvis erstatningsforslaget enten afvises eller ikke underskrives inden 14 dage, vil kommissarius skrive en kendelse. (læs mere ovenfor under -afvise erstatningsforslaget)

Hvad sker der efter ekspropriationsforretning?

For de fleste lodsejere/brugere vil ekspropriationsforretningen være det sidste møde med kommissionen. Kommissarius vil udbetale en erstatning, hvis sådan en er blevet tilkendt. Anlægsmyndigheden vil selv iværksætte en tilbageleveringsforretning, hvis dette er nødvendigt. Du kan læse mere om tilbageleveringsforretningen under emnet på kommissariatets forside eller ved at klikke her.

For nogle lodsejere/brugere kan det være nødvendigt at få ekspropriationskommissionen på besøg igen til at fastsætte erstatningen for de midlertidige ulemper. En erstatning for midlertidige ulemper vil som udgangspunkt først blive fastsat, når anlægget er færdigmeldt.