Baltic Pipe er en gasrørledning og et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM S.A. Gasrørledningen forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. Gasrørledningen består bl.a. af 800-950 km nye gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen.

Udbygningen af Baltic Pipe vil have en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året og vil være klar til drift i oktober 2022. Baltic Pipe vil have en samlet omkostning på 12-16 milliarder kroner hvoraf Energinet skal finansiere ca. halvdelen af investeringen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ved brev af 20. november 2018 godkendt den del af Baltic Pipe-projektet som Energinet skal etablere. Godkendelsen er truffet i henhold til § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.

Kommissariatet forventer at være færdige med besigtigelsesesforretningerne xx.xx.xxxx og ekspropriationsforretningerne xx.xx.xxxx

Klik her for at læse mere om projektet på energinets hjemmeside (link)

Tinglysning af servitut

Når Energinet placerer nye gaslednin-ger på en ejendom, tinglyses en servi-tut, som af hensyn til person- og for-syningssikkerhed giver restriktioner på ejendommen i en afstand på op til 20 m målt fra centrum af gaslednin-gen. Servitutten indeholder bl.a. disse bestemmelser:

  • I en afstand på 20 m på hver side af gasledningen må der ikke etableres beplantning af nogen art.
  • I en afstand på 5 m på hver side af gasledningen må der ikke etableres beplantning med dybdegående rødder.
  • I en afstand på 5 m på hver side af gasledningen må der ikke uden Energinets tilladel-se graves eller foretages ter-rænregulering, anlægges ve-je mv.
  • I en afstand på 20 m på hver siden af gasledningen må der ikke opføres bebyggelse.

En fravigelse af servitutten vil kræve en tilladelse fra Energinet. Energinet stiller krav om, at alt arbejde inden for 5 meter fra gasledningen skal god-kendes. Ofte skal arbejdet overvåges.

Kontakt anlægsmyndighed
Energinet

info@energinet.dk

Tlf: +45 70 10 22 44

Indkaldelser

Lorem ipsum dolor sit

Arealfortegnelse

Lorem ipsum dolor sit

Besigtigelsesprotokoller

Lorem ipsum dolor sit