Ekspropriationsbegreberne

  • Ekspropriation: En tvungen afståelse af ejendomsretten til enten hele ens ejendom (totalekspropriation) eller til en del af ens ejendom (delvis ekspropriation). 

Følgende betingelser skal være til stede for at en ekspropriation kan finde sted:

– Ekspropriationen skal være nødvendiggjort af almen interesse
– Ekspropriationen skal have hjemmel i lov
– Ekspropriationen skal ske mod betaling af fuldstændig erstatning

Ekspropriation kan være et indgreb, som ikke er permanent, men alene midlertidigt. Det kan f.eks. være ekspropriation til midlertidig brug af arbejdsarealer.

  • Fremrykket ekspropriation: Ekspropriation af en hel ejendom før tidpunktet for de ordinære ekspropriationer. Initiativet til fremrykket ekspropriation sker på baggrund af en anmodning fra ejeren herom.

Følgende betingelser skal være til stede:

-Ejendommen berøres særligt indgribende af projektet
-Ejeren ønsker af særlige personlige grunde at afstå ejendommen før tidpunktet for de ordinære ekspropriationer. Særlige personlige grunde kan være sygdom, alder, familiemæssige eller andre sociale forhold
-Ejendommen kan ikke afhændes på normale vilkår

  • Servitut: En begrænsning som pålægges en ejendom ved ekspropriation. Der kan være tale om både tilstandsservitutter og rådighedsservitutter. Et servitutpålæg kan, f.eks. i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på en jernbanestrækning betyde, at den tilstødende bevoksning bliver underlagt begrænsninger i forhold til afstanden til køreledningsanlægget og i forhold til omfanget af bevoksningen. Der kan endvidere i samme forbindelse blive pålagt en begrænsning på de tilstødende bygninger og øvrige fast anlæg eller konstruktioner.