Udbetalinger

Udbetaling af erstatning forestås af kommissarius. Det gælder også, hvor afgørelsen er truffet af taksationskommissionen efter klage. Kommissarius skal påse, at udbetaling sker til rette vedkommende – og det er ikke uden videre ejeren, men kan også være panthavere eller andre med rettigheder over ejendommen.

I de tilfælde, hvor der kan være panthavere m.v. som skal fyldestgøres, indbetales erstatningen som regel til det pengeinstitut, som lodsejeren anviser, med anmodning om, at pengeinstituttet afhandler forholdet til panthaverne. I disse tilfælde er det mest hensigtsmæssigt, at lodsejerne selv henvender sig til pengeinstituttet og får oprettet en deponeringskonto.

Hvis Kommissarius vurderer, at det ikke er nødvendigt at indhente panthaversamtykke, udbetales erstatning til de erstatningsberettigedes NemKonto eller anden konto efter erstatningsberettigedes anvisning.

Under alle omstændigheder skal vi have oplyst den erstatningsberettigedes CPR/CVRnr.

Såfremt spørgsmålet om erstatningens størrelse ønskes prøvet af taksationskommissionen, vil der efter anmodning kunne udbetales et á conto beløb af erstatningen. Beløbets størrelse afgøres af Kommissarius.

Når taksationskommissionen har behandlet sagen, vil erstatningen kunne udbetales i sin helhed i overensstemmelse med taksationskommissionens afgørelse. Det gælder også, selv om der bliver anlagt retssag. Erstatningen udbetales af Kommissarius.

TLF. 33 92 72 30
DANSKE BANK 0216 4069052630
CVR-NR. 26 14 51 71

E-MAIL: komoe@komoe.dk